KELLELE EI MEELDI KAITSTA EESTI RIIGIMETSA …

… ehk, kes kontrollib Postimeest?

Rahvaliidu volikogu otsustas algatada täna allkirjade kogumise kampaania riigimetsa erastamise vastu. Rahvaliidu pressiteade selle avalduse kohta
jõudis kiiresti kõikidesse online uudisteportaalidesse. Siinkohal sügav kummardus Delfi, EPL online, ETV24, Õhtulehe ja ka teistele portaalidele, kes kajastasid minu meelest Eesti ühiskonna kontekstis täna üht olulisemat uudist ja teevad seda suurelt oma esilehtedel siiani. Nii nagu mujalgi saavutas see teade ka Postimehe veebikeskkonnas kiiresti palju kommentaare, sest see
teema on oluline paljudele eestimaalastele. Vaid mõne tunniga oli seal juba pea 80 kommentaari, mis olid valdavalt positiivsed ja tunnustasid õige asja nimel tegutsemist.
Ja siis ?!?!
Tuli vist kusagilt kõigevägevama käsk ja nimetatud uudis kadus koos kommentaaridega esilehelt ääreribale. Suhteliselt tiheda lehekülje külastajana saan vaid tõdeda, et reeglina enim kommenteeritud uudisega nii ei juhtu.
Ehk – palju õnne Eesti rahvale, kes hindab kõrgelt meie maailma edetabelites kõrgel kohal asetsevat ajakirjandusvabadust. Ega siin olegi midagi iriseda, iga lehe vastutavad väljaandjad teevad oma tööd ja teavad, mida nad peavad oluliseks ja mida mitte. Siiski suutis selline liigutus Postimees onlines aga mind üllatada. Uskumatud lood aga kahjuks nii on… Paranoia ? Eks see jääb igaühe enda hinnata. Tean vaid, et sellise kommentaari kirjutamisega saan enda peale suure pahameele, et jälle üks hull, kes arvab,et kusagil struktuurides … aga midagi ei ole teha, kui selged faktid räägivad oma keelt. Kogu selle huumori peale tahaks rõhutada, et Rahvaliit ei kogunud allkirju meie elektrijaamade erastamise protsessi ajal mitte erakonna toetuspinna suurendamiseks vaid Eesti riigi strateegilise vara päästmiseks ja sama eesmärk on meil ka seekord riigimetsa kaitseks välja astudes. Tookord me oma eesmärgi saavutasime ja täna on eestimaalastel jätkuvalt üks madalama hinnaga elektrienergiaid Euroopas. Eks aeg näitab, kas suudame ka seekord soovitava tulemuse saavutada.

————————————————————————————————

Lisainfo:

Rahvaliidu pressiteade koos lisadega:

Täna, 12. aprillil tegi Eestimaa Rahvaliidu volikogu Riigikogu Rahvaliidu
fraktsioonile ülesandeks algatada Riigikogus riiklikult tähtsa küsimusena
Eesti riigimetsa tuleviku arutelu ning algatas allkirjade kogumise
riigimetsa kaitseks.

“Lisaks RMK reformile on koostamisel metsaseaduse põhimõttelised muudatused,
kuhu on peidetud võimalused riigimets kitsastes grupihuvides laiali jagada
ja maha müüa,” ütles Riigikogu Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni esimees Karel
Rüütli. “Oleme seisukohal, et riigimetsa kui meie ühisvara tulevik vajab
igakülgset arutelu ja kogu ühiskonna üksmeelt, arvestades nii sotsiaalseid,
majanduslikke, regionaalseid kui ka kultuurilisi aspekte.”

Rüütli hinnangul ei ole metskondade likvideerimine ainus kulutuste
vähendamise võimalus. “Kokku ei tohi hoida metsas töötavate inimeste arvelt,
vaid vähendada tuleks peakontoris ja regioonides töötavate inimeste arvu,”
tõdes Rüütli. “Sama on leidnud ka tunnustatud metsanduse spetsialistid, kes
peavad nii RMK reformi kui ka metsaseaduse muutmist läbimõtlematuks ja
vastutustundetuks,” märkis Rüütli.

Uus kavandatav metsaseadus seab ohtu riigimetsa olemasolu, hoiu- ja
kaitsemetsad ning metsanduse arengukava kui rahvusliku kokkuleppe vajaduse.
Riigimetsa Majandamise Keskus on alustanud ulatuslikku metskondade
likvideerimist. 63-st metskonnast on kavas alles jätta vaid 17, 550-st
kõrgharitud metsandusspetsialistist jääks tööle vaid 250. Väidetavalt on
kavas lahutada metsa kasvatamine, majandamine ja müük. See aga lõhub
riigimetsanduse järjekestvuse, kaotab peremehe ning võib kaasa tuua
röövelliku metsaraide. Hääbumisele määratakse 50 elujõulist metsaküla ja
-asulat üle Eesti.

Need ennatlikud sammud seavad ohtu Eestimaast ligi veerandit katva hindamatu
väärtusega elu- ning looduskeskkonna – Eesti riigimetsa tuleviku.
Rahvaliidu volikogu on seisukohal, et Riigimets ei ole äriobjekt, vaid Eesti
rahvuslik rikkus, mis vajab meie kõigi ühist hoolt ja kaitset.

Lisainfo:
Karel Rüütli
Riigikogu Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni esimees
524 6312
Karel.ryytli@riigikogu.ee

Manuela Pihlap
Eestimaa Rahvaliidu teabejuht
562 50398

Täiendav info:
Uue metsaseaduse eelnõu puuduseid:
1. Uuest metsaseadusest tahetakse välja viia minimaalne riigimetsa
pindala (20%) ja kaotada riigimetsa mõiste.
2. Uue metsaseadusega soovitakse luua võimalus riigimetsa
võõrandamiseks ja riigimetsa kasutusse andmiseks.
3. Uue metsaseadusega soovitakse nõrgendada kontrolli RMK tehingute
üle. Kinnisasja võõrandamise otsuse teeb nõukogu, kes kooskõlastab oma
otsuse riigivara valitsejaga, mis varem oli ministri pädevus.
4. Uus metsaseadus kaotab seadusest ära puistute raievanused, millest
alates lageraie on lubatud. Uue seaduse järgi hakkavad ministrid
raievanuseid kehtestama metsa majandamise eeskirjaga.
5. Uus metsaseadus kaotab ära metsanduse suunamiseks koostatava
arengukava vajaduse, mille Vabariigi Valitsus esitab Riigikogule
arutamiseks. Arengukava koostamisel peaksid osalema uurimisasutused ja
metsandusega seotud olulised huvigrupid.
6. Uus metsaseadus annab RMK-le võimaluse äriühingute moodustamiseks ja
erasektori kaasamiseks, millega luuakse võimalused riigimetsa hiilivaks
erastamiseks.
7. Uus metsaseadus kaotab hoiumetsa ja kaitsemetsa kategooriad.

Eestimaa Rahvaliidu ettepanekud metsamajanduse efektiivsemaks muutmiseks:

1. Likvideerida regioonid ja viia metskonnad peakontori alluvusse,
ilma, et vähendada metskondade arvu. Peakontor saaks suurepäraselt
metskondade juhtimisega hakkama. Kontrolli tugevdamiseks võiks kaaluda
revidentmetsaülemate süsteemi taastamist.
2. Vähendada kulutusi metsade korraldamisele RMK enda koosseisus
olevate töötajate poolt.
3. Optimeerida peakontoris töötavate inimeste arvu, kokku ei saa hoida
ainult metsas töötavate inimeste arvelt.
4. RMK tihedam koostöö erametsandusega, pakkudes erametsaomanikele
teenuseid, nagu näiteks nõustamist ja informatsiooni. Juba praegu teeb RMK
koostööd erametsaomanikega nt. maapinna ettevalmistust erametsaomanikele.
Sellega suureneb RMK käive.
5. Enne reformi on vaja anda hinnang, kui palju läheb tänane RMK reform
maksma.

Comments
Share
Kajar